Provozní a návštěvní řád

Slouží k zajištění hygienicky nezávadného a bezpečného provozu ve všech prostorách a musí být bezpodmínečně dodržován všemi návštěvníky, nájemníky a zaměstnanci zimního stadionu.

Článek 1.
Vstup do prostoru zimního stadionu a šaten.

 • Vstup do prostoru je dovolen pouze s platnou vstupenkou. V případě vstupu ze strany nájemníků je třeba způsob vstupu dohodnout jiným způsobem (např. permanentkou, průkazem).
 • Provozní doba je zveřejněna na návěstní tabuli vestibulu, na internetových stránkách www.sportvlasim.cz a na programových plakátech.
 • Ceny vstupného jsou zveřejněny v ceníku u pokladny. Za ztracené vstupenky se náhrada neposkytuje.
 • Vstupem do prostoru zimního stadionu se každý návštěvník podrobuje ustanovením tohoto řádu a všem pokynům zaměstnanců zimního stadionu ve Vlašimi.
 • Používání zařízení zimního stadionu bez dozoru odpovědných pracovníků není dovoleno z bezpečnostních důvodů.
 • Pokladna má povinnost odmítnout vydání vstupenky při naplnění kapacity zařízení a osobám, kterým je v souladu s provozním řádem vstup zakázán.

Článek 2.
Vyloučení z návštěvy zimního stadionu

 • Z prostoru zimního stadionu bude vykázán návštěvník pod vlivem alkoholu.
 • Z prostorů zimního stadionu bude vykázán bez vrácení vstupného i ten návštěvník, který neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků nebo přes napomenutí přestoupí ustanovení tohoto návštěvního řádu. V krajním případě, podle povahy přestupku může vedení Sportovních zažízení města Vlašimi požádat o zákrok příslušných bezpečnostních složek.

Článek 3.
Provozní pokyny pro návštěvníky a nájemníky

 • Každý návštěvník a nájemník zimního stadionu je bezpodmínečně povinen dbát ustanovení tohoto řádu včetně pokynů zaměstnanců zimního stadionu, kteří jsou osobně odpovědni za vytvoření bezpečného a hygienicky nezávadného prostředí.
 • Tento řád sleduje dodržení pořádku a vytvoření společenského prostředí, sloužícího všem k oddechu, rekreaci a sportu.
 • Doba pobytu na zimním stadionu začíná vstupem do zařízení a končí jeho opuštěním. Nejpozději 5 minut před ukončením provozu musí návštěvníci zimní stadion opustit.
 • Nájemníci ledové plochy jsou povinni opustit ledovou plochu nejpozději do vypršení pronájmu (tzn. pokud si pronajmou hodinu ledové plochy opustí ji nejpozději na konci pronajaté hodiny).
 • Návštěvníci jsou povinni přezouvat se a odkládat svoje věci jen v prostorách k tomu určených.
 • Provozovatel ZS nenese odpovědnost za odložené věci při jejich poškození, ztrátě nebo odcizení.
 • Každý návštěvník a nájemník zimního stadionu je povinen šetřit vodou a elektrickou energií, po použití uzavřít kohoutky u umyvadel, sprch a ostatních zdrojů vody, ke sprchování používat určené sprchové boxy.
 • Návštěvníci a nájemníci, zejména osoby starší nebo s omezenými tělesnými schopnostmi se musí ve vlastním zájmu pohybovat opatrně na hladkých mokrých a namrzlých plochách a tím se vyvarovat uklouznutí a způsobení úrazu sobě či ostatním návštěvníkům.
 • Provozovatel ZS nenese zodpovědnost za škody, poranění a úrazy, které si návštěvníci způsobili vlastní neopatrností a nedodržováním provozního a návštěvního řádu.
 • Návštěvníci jsou povinni šetrně zacházet s vybavením zimního stadionu. Jsou povinni hradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny na vybavení zimního stadionu a majetku ostatních návštěvníků.
 • Pro poskytování první pomoci při úrazech, poraněních a nevolnosti je třeba ihned kontaktovat pracovníka ZS který zajistí přivolání lékařské pomoci.
 • Lékárna a nosítka pro první pomoc jsou umístěné v prostoru ošetřovny.
 • Návštěvník a nájemník je povinen každou způsobenou, či zjištěnou závadu ihned ohlásit zaměstnanci zimního stadionu.
 • Mimo provozní dobu je vstup do areálu zimního stadionu zakázán!

Článek 4.
V areálu zimního stadionu je zakázáno

 • Kouření v celém areálu zimního stadionu.
 • Vstup bez platné vstupenky, permanentky atd. při utkání, bruslení veřejnosti, veřejných akcích a akcích pořádaných nájemníkem.
 • Pohybovat se v areálu jinde než na vyhrazených cestách, tzn. vstupovat do technického zázemí zimního stadionu.
 • Vstup do míst určených osobám jiného pohlaví a všude tam, kde je označen zákaz vstupu veřejnosti.
 • Křičet, pískat, chovat se hlučně mimo utkání (fandění), užívat rozhlasových přijímačů, magnetofonů, používat přímotopů, vařičů nebo spotřebičů, které nejsou povoleny.
 • V prostorách sociálního zázemí a šaten používat otevřeného ohně, kouřit a konzumovat alkohol.
 • Vstup na ledovou plochu v době úpravy ledu, rovněž tak do prostor rolby, zákaz koulování a házení sněhu.
 • Donášet hořlaviny, jedovaté látky, drogy, výbušniny, alkohol.
 • Svévolně přemísťovat vnitřní zařízení, nábytek, manipulovat s rozvody vody, elektřiny, vzduchu a ostatním zařízením.
 • Zapojovat jakékoliv spotřebiče a aparatury na elektrickou síť rozvedenou v areálu haly bez svolení ředitele ZS nebo strojníka.
 • Konzumovat potraviny a nápoje na ledové ploše.
 • Chovat se proti zásadám slušného, bezpečného a hygienicky nezávadného chování.
 • Neuposlechnutí pokynů a příkazů zaměstnanců zimního stadionu. Následkem je vykázání návštěvníka bez nároku na vrácení vstupného.

Článek 5.
Všeobecná ustanovení

 • Návštěvníci jsou povinni používat veškerá zařízení a vybavení zimního stadionu tak, aby se zabránilo poškozování či rozkrádání, což je trestné dle předpisů o ochraně státního a soukromého majetku.
 • Přání a stížnosti, týkající se provozu zimního stadionu mohou být uplatněny v knize přání a stížností, která je uložena v pokladně, nebo u pracovníků zimního stadionu.

Důležitá telefonní čísla:

MĚSTSKÁ POLICIE Vlašim – 724 512 314
POLICIE ČR – 158
HASIČI – 150
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA – 155

Tento provozní řád je závazný pro všechny uživatele a návštěvníky a nabývá platnosti dnem vyhlášení. Při porušení pravidel provozního řádu budou vyvozena patřičná opatření.

Provozní řád šaten

 • Vstup do šaten mají povolen trenéři pronajatých šaten a hráči daných týmů za přítomnosti trenéra. Trenéři a vedoucí mužstev zodpovídají za udržování pořádku v šatnách a přilehlých prostorách. Vzniklý nepořádek je nutno po sobě uklidit.
 • Vstup do šaten hostů mají povolen osoby, které mají pronajatou ledovou plochu se šatnami. Klíč od šaten vydává strojník nebo vedoucí ZS. Osoba, která klíč přebírá nahlásí své jméno a po dobu pronájmu je zodpovědná za pronajatou šatnu a její zařízení. Po skončení akce předá šatnu a vrátí klíč.
 • Zakazuje se používání elektrických přímotopů. Povoleny pro sušení v šatnách jsou ventilátory a odvlhčovače. Obojí s platnou elektro-revizní zprávou, kterou musí mít vlastník k dispozici v případě požadavku na předložení ze strany  provozovatele zařízení.
 • V šatnách a ostatních prostorách platí PŘÍSNÝ ZÁKAZ KOUŘENÍ A MANIPULACE S OTEVŘENÝM OHNĚM!
 • Každý návštěvník je povinen šetřit zařízení ZS.
 • Platí zákaz polepování, popisování, ničení nebo jakákoliv manipulace se zařízením šaten.
 • Zakazuje se znečišťování sociálního zařízení.
 • Zakazuje se zbytečně se zdržovat v prostorách chodby, šaten a mezi střídačkami ledové plochy.
 • Uživatelé šaten jsou povinni dodržovat pořádek a další pokyny provozovatele. Vzniklý nepořádek jsou povinni uklidit.
 • Prostor šaten není uzpůsoben pro uchovávání cenných věcí. Z tohoto důvodu provozovatel nenese jakoukoliv zodpovědnost za ztrátu či poškození věcí a zařízení cizích osob vnesených a ponechaných v prostoru šaten.

Tento provozní řád je závazný pro všechny uživatele a návštěvníky a nabývá platnosti dnem vyhlášení. Při porušení pravidel provozního řádu budou vyvozena patřičná opatření.

Provozní řád veřejného bruslení

 • Termíny veřejného bruslení jsou uvedeny na vývěsce v hale a na internetové adrese www.sportvlasim.cz.
 • Správa ZS může z technických důvodů změnit začátek bruslení nebo zrušit bruslení v celém rozsahu.
 • V době veřejného bruslení je vstup povolen pouze na ledovou plochu, prostoru šaten veřejného bruslení, vstupní haly s příslušenstvím. Vstup do dalších prostorů je zakázán.
 • Vstup na ledovou plochu je povolen pouze v bruslích.
 • Prodej vstupenek se provádí ve vstupní hale. Zakoupenou vstupenkou je nutno se na požádání prokázat.
 • Při úpravě ledové plochy rolbou je vstup na ledovou plochu přísně zakázán.
 • Bruslící jsou povinni dbát příkazů pořadatelů a zaměstnanců ZS.
 • Jsou zakázány jakékoliv hry na ledové ploše, včetně používání hokejek a puků. Bruslící jsou povinni být ohleduplní ke starším občanům a malým dětem.
 • Je přísný zákaz konzumace nápojů a potravin na ledové ploše.
 • Je zakázáno vstupovat na ledovou plochu pod vlivem alkoholu a návykových látek. V případě podezření může pracovník ZS vykázat podezřelou osobu z ledové plochy.
 • Z bezpečnostních důvodů je nutno při bruslení používat vhodné rukavice, které zakrývají zápěstí. Bez vhodných rukavic je přístup na ledovou plochu zakázán.
 • Poranění a úrazy se hlásí ve strojovně nebo u vedení haly. Zde je možné ošetření nebo přivolání lékařské pomoci.
 • Při krizových situacích se návštěvníci řídí pokyny vedoucího ZS nebo strojníků.
 • Provozovatel ZS neodpovídá za škody vzniklé uživateli v průběhu užívání prostor. Takto vzniklé škody na majetku i zdraví je uživatel povinen hradit vlastními prostředky.

Tento provozní řád je závazný pro všechny uživatele a návštěvníky a nabývá platnosti dnem vyhlášení. Při porušení pravidel provozního řádu budou vyvozena patřičná opatření.