Provozní doba a provozní řád

Letní sezónu 2018 oficiálně zahajujeme v pondělí 23.4. 2018! O jejím ukončení, které je naplánováno přibližně na konec září, Vás budeme včas informovat.

 

Provozní doba:

pondělí – neděle    9:00 – 21:00

 

Obsazení kurtů je k nalédnutí v rezervačním systému v sekci REZERVACE.

 

Provozní řád

tenisového areálu v zámeckém parku ve Vlašimi

Majitel:

MĚSTO VLAŠIM

Provozovatel:

SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA VLAŠIMI, p.o.

Provozní doba tenisového areálu:

 1. Letní hrací sezóna je každoročně zahájena a ukončena provozovatelem tenisového areálu (dále jen „Provozovatel“).
 2. Hrací doba na tenisových kurtech je stanovená na 9:00 až 21:00. Výjimku uděluje pouze Provozovatel areálu
 3. Provozovatelem si vyhrazuje právo na změny provozní doby tenisového areálu v průběhu sezóny dle vlastního uvážení.

Vstup na tenisové kurty

 1. Vstupem do prostoru tenisového areálu je každý návštěvník povinen dodržovat ustanovení tohoto Provozního řádu a dbát pokynů Správce areálu.
 2. Používání tenisových kurtů sportovní veřejností je dovoleno pouze v provozní době. Členové Tenisového oddílu (dále jen „TO“) mají umožněn vstup na kurty za podmínek předem sjednaných s Provozovatelem.
 3. Vstup na tenisový kurt je povolen pouze po svolení a domluvě se Správcem.
 4. Vstup na tenisový kurt je povolen v přiměřeném sportovním oblečení a v obuvi určené pro tenis, tj. obuvi nepoškozující jeho povrch/antuku.
 5. Rezervaci tenisového kurtu je možno provést v rezervačním systému přístupném na webových stránkách Provozovatele www.sportvlasim.cz i TO www.tenis-vlasim.cz nebo ve výjimečných případech u Správce tenisového areálu.
 6. Časová jednotka pro rezervaci na tenisových kurtech je stanovena na min. 1 hodinu = 60 minut a cena je určena platným ceníkem pro aktuální sezónu.

Práva a povinnosti návštěvníků

 1. Převlékání a odkládání částí oděvů je na zodpovědnosti každého návštěvníka. Za odložené cennosti (mobilní telefony, peníze, šperky, doklady apod.) Provozovatel v žádném případě neodpovídá.
 2. Každý návštěvník je povinen dodržovat zachovávat čistotu všech míst a zařízení tenisového areálu a při svém jednání dbát bezpečnosti vlastní i ostatních.
 3. Rodiče odpovídají za bezpečnost svých dětí v tenisovém areálu. Dětem mladším 10-ti let je vstup do tenisového areálu povolen pouze v doprovodu osoby starší 18-ti let.
 4. Návštěvník bere na vědomí, že sportovní aktivity provozuje výhradně na vlastní nebezpečí a v případě vzniku úrazu bere za něj plnou odpovědnost.
 5. Lékárnička první pomoci se nachází u Správce areálu.
 6. Provozovatel neodpovídá za škody na odložených věcech osob v šatnách, či dalších prostorách tenisového areálu. Předměty nalezené v prostorách tenisového areálu je nálezce povinen odevzdat Správci, který zajistí předání majitelům.
 7. Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení tenisového areálu.
 8. Návštěvníci jsou povinni hradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny, jak na zařízení tenisového areálu, tak na majetku ostatních osob.
 9. K odkládání kol se smí používat pouze stojany na kolo. Kola a příslušenství si musí každý vlastník na vlastní náklady a odpovědnost zajistit sám.
 10. Před zahájením hry jsou hráči povinni dle potřeby tenisové kurty nakropit, po hře urovnat hrably a zamést. Hráči, kteří ukončí hru a nejsou bezprostředně střídáni, lehce nakropí dvorec, pokud je jeho povrch přeschlý. Údržbu kurtů je možné konzultovat se Správcem.
 11. Vstup do společenské místnosti/klubovny a šaten je povolen pouze se svolením Správce areálu a to v obuvi, která není znečištěná antukou.
 12. Přání a stížnosti, týkající se provozu tenisového areálu nebo Správce, mohou návštěvníci uplatnit písemnou formou u Provozovatele, a to prostřednictvím Správce areálu nebo prostřednictvím emailu (kontakty na webových stránkách Provozovatele).
 13. Psy nebo jiná zvířata lze v areálu mít pouze na vodítku (psi včetně košíku) a návštěvníci jsou povinni udržovat po nich pořádek.

V areálu je zejména zakázáno:

 1. Chovat se způsobem, který ohrožuje bezpečnost jednotlivců a pořádek v areálu.
 2. Nevstupovat na tenisový kurt v době průběhu hry.
 3. Jakýmkoliv způsobem, např. tlučení raket o zem a o oplocení ničit majetek Provozovatele.
 4. Rušit klid ostatních návštěvníků hlasitou komunikací, používáním sprostých slov, povykováním, křikem, v době zápasu nevhodným povzbuzováním, pohazováním raket a jiným nevhodným chováním.
 5. Znečišťovat prostory tenisového areálu.
 6. Požívat návykové látky.
 7. Jezdit po tenisovém areálu na kole nebo na jiném dopravním či sportovním prostředku a opírat ho o oplocení sportoviště.

Vyloučení návštěvníka z areálu

Z tenisového areálu bude bez nároku na vrácení poplatku vykázán návštěvník, který přes napomenutí nebude dodržovat ustanovení tohoto návštěvního řádu nebo neuposlechne pokynů Správce nebo členů výboru TO a rozhodčích v průběhu tenisových utkání. Neopustí-li návštěvník v takových případech areál na vyzvání, může Správce nebo člen výboru TO požádat o zakročení Městskou policii a Policii ČR.

Osobou odpovědnou za dohled nad dodržováním tohoto provozního řádu je Správce tenisového areálu.