Propozice

 

 

 

ve spolupráci s HC Vlašim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P R O P O Z I C E

 

 

 

 

 

Amatérská hokejová liga

o

 „Putovní pohár Sportovních zařízení města Vlašimi“

 

sezóna  2016 – 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Místo konání :  Zimní stadion Vlašim

Ve Vlašimi  10.8. 2016

 

 

  1. 1.     VŠEOBECNÉ ORGANIZAČNÍ POKYNY

 
1.1. Utkání se hrají a řídí podle platných pravidel LH, platného soutěžního a disciplinárního řádu LH a podle těchto propozic Amatérské hokejové ligy a jejich případných doplňků.

1.2. Hráči mohou startovat v AHL zásadně až po dovršení 18 let věku, u mladších hráčů (od16 –  do18 let) je podmínkou písemný souhlas obou rodičů, /odpovídá ved. mužstva/.

1.3. Zápasy budou řídit delegovaní rozhodčí (dále jen RO) a časoměřič, v případě jejich nedostavení se, je povinností obou mužstev se dohodnout a určit rozhodčího laika – laiky, který pak požívá všech práv řádného rozhodčího.

1.4. Začátek hrací doby je pevně stanoven, bez čekací doby z důvodů kontinuálního využívání ZS.

1.5. Vedoucí mužstev musí předat kompletně vyplněný zápis minimálně 10 min. před začátkem utkání do kabiny RO a zároveň vyplatí obě mužstva úhradu RO a časoměřiči.

 

1.6. Pronájem ledové plochy jakož i úhradu rozhodčím a časoměřiči nese každé mužstvo v 50% výši. V případě nařízené kontumace bude hradit mužstvo, které se proviní,  nájem ledové plochy ve 100% výši. Úhradu pronájmu ledové plochy,  provedou mužstva před začátkem každého utkání u strojníků ZS nebo podle pokynů OVT.
1.7. Případné technické připomínky k zajištění utkání (osvětlení, kvalita ledu, šatny apod.) lze zaslat na e-mail OVT. Zásadně nelze uvádět do zápisu o utkání! Poznámky či náměty organizačního charakteru lze také zaslat na E-mailovou adresu OVT:

 

1.8. Zabezpečení zdravotní pomoci je výhradně záležitost vedoucích mužstva. Ze strany pořadatele je k dispozici lékárnička u směny konající službu na ZS..

 

1.9. Cena pronájmu led. plochy se řídí platným ceníkem poskytovaných služeb ZS pro rok 2016-2017

1.10. Soupisky hráčů budou předloženy nebo zaslány (celobarevná kopie) před zahájením turnaje do 28.8.2016 na e-mail: OVT . Potvrzená soupiska bude vrácena zpět mužstvu.

 

1.11. Pokud mužstvo bude mít z předcházejícího ročníku turnaje finanční závazek vůči ZS Vlašim nebo OVT nebude mu umožněn start v dalším ročníku do vyrovnání toho to finančního závazku.

 

 

 

 

 

 

2.   ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

2.1. Startovné v AHL je určeno pro všechna mužstva ve výši vkladu 1000,-Kč. Splatnost je stanovena společně s předáním vyplněné soupisky nebo úhradou před prvním soutěžním utkáním.

2.2. Startovné se použije na pořízení věcných cen pro hodnocené kategorie turnaje a organizaci celého turnaje. Vystoupí-li mužstvo ze soutěže v jejím průběhu startovné se zásadně nevrací!

2.3. Soupisky mužstev musí být na formuláři (příloha č.1 Propozice) a musí obsahovat: oficiální název mužstva, jména a příjmení hráčů, jejich rodná čísla, adresu, číslo OP a vlastnoruční podpis a spojení na organizačního pracovníka či vedoucího mužstva /včetně E-mailu/. Dále na soupisce bude uvedeno, že  hráči startují v tomto turnaji výhradně na vlastní nebezpečí!

2.3.1. Průběžné zápisy do tabulky turnaje budou prováděny dle zápisů o utkání. Za korektně vyplněný zápis a jeho předání OVT odpovídá RO. Agenda všech zápasů jakož i vyhodnocení bude vedena OVT a pravidelně zveřejňována na oficiální vývěsce na ZS a na internetových stránkách www.

 

2.4. Start nových hráčů v turnaji AHL je možný dle níže uvedených podmínek.
2.4.1. Hráči uvedení na soupiskách mužstev, která se zúčastnili posledního ročníku NHLH 2010 – 2011 mají automaticky zajištěnu účast v dalším ročníku AHL bez ohledu na splnění níže uvedených podmínek startu v turnaji. Tato vyjímka pozbývá platnosti pokud takový hráč nastoupí v průběhu turnaje k utkání řízeném ČSLH.

 

2.4.2. přechod z úrovně okresního přeboru mužů v řádném přestupním termínu je možný při zrušení registračního průkazu před zahájením AHL.

2.4.3. přechod z úrovně krajských soutěží I. a II. třídy po dvou letém zanechání aktivní činnosti, rozumí se 2 roky (např. zrušení registrace 31.12.2012 start v soutěži AHL je možný od 01.01.2015).

2.4.4. přechod z úrovně ligových soutěží po 3 letech zanechání aktivní činnosti a zrušení registračního průkazu.

2.4.5. přechod z úrovně juniorských krajských soutěží po 2 letech zanechání aktivní činnosti a zrušení registračního průkazu.

2.4.6. přechod z úrovně juniorských ligových soutěží po 3 letech zanechání aktivní činnosti a zrušení registračního průkazu.

2.4.7. u hráčů narozených před 1.1. 1976 (nad 40 let)  není podmínkou tzv. čekací doba /rozumí se pauza po zanechání aktivní činnosti/. Je možné nastoupit ihned v řádném přestupním termínu po zrušení registračního průkazu.

 

2.4.8. každé mužstvo má možnost zařadit na soupisku dva hráče s platnou registrací. Tato vyjímka pozbývá platnosti pokud takový hráč nastoupí v průběhu turnaje v utkání řízeném ČSLH.

 

2.4.9. vedoucí mužstva je povinen označit na soupisce hráče statusem A – amatér nebo  R – registrovaný hráč ( viz bod 2.4.8.) Za soupisku mužstva odpovídá vedoucí mužstva.

 

2.4.10. – o zařazení hráče s platnou registrací na soupisku mužstva AHL rozhodne organizační výbor AHL po předložení soupisek mužstev před začátkem soutěže v daném termínu.

 

2.4.11. – Proti hráči s „vyšší výkonností“ nebo proti „problémovému“ hráči, který hraje v soutěži AHL mohou vedoucí mužstev příslušné ligy podat písemný protest.

Protest se může týkat pozastavení činnosti  na určitý počet zápasů, umožnění startu ve vyšší lize (1.liga), nebo úplného vyřazení hráče z celé soutěže a  musí být podán nadpolovičním počtem mužstev v příslušné lize popř. celé  soutěže a to písemně, nebo formou emailové komunikace.

O oprávněnosti protestu a tudíž vyřazení, nebo pozastavení činnosti takového hráče rozhodne organizační výbor AHL.
2.5. Změna soupisky či její doplnění je povoleno pouze v prvním týdnu po skončení první části AHL     tzn. ( po základní části první nebo druhé ligy,  před začátkem společné kola první a druhé ligy). Po skončení společného kola první a druhé ligy ( základní části) před začátkem play-off nelze doplnit soupisku o nové hráče. V případě přestupu hráčů mezi mužstvy je není nutný písemný souhlas ved. obou zúčastněných mužstev.

 

2.5.1. Z důvodu malého počtu brankářů je povolený střídavý start brankářů v AHL. Rozumí se tím, že brankář na soupisce svého mužstva může nastoupit k soutěžnímu utkání AHL za jiné mužstvo.

Tato skutečnost se uvede do zápisu o utkání.

 

2.5.2. Do play-off může nastoupit hráč, který v průběhu sezóny 2016 – 2017 odehrál minimálně 7 soutěžních utkání v základní části AHL ( rozumí se 1/3 soutěžních zápasů svého týmu v základní části).

2.6. Hrací doba utkání v základní části AHL je 3×15 min. čistého času. Měření času zajišťuje časoměřič. Hrací doba utkání v play-off je 3×15 min. čistého času. Měření času zajišťuje časoměřič.

V případě nedostavení se časoměřiče na utkání odehraje se zápas na 3×20 minut hrubého času. Měření času zajistí delegovaní RO.
2.7.. Tresty v základní části AHL a v  play-off se ukládají dle pravidel LH a budou měřeny v čistém čase časoměřičem. ( menší trest 2 minuty, větší trest 5 minut a osobní trest 10 minut).

2.8. Konfrontaci je oprávněn vykonat RO kdykoli v průběhu utkání uzná-li to za opodstatněné. Dále RO provede konfrontaci na žádost kapitána pouze v průběhu 1.nebo 2. přestávky, rozumí se oznámení konfrontace ze strany kapitána před vhozením zahajovacího buly následující třetiny. Po zahájení hry v poslední třetině není možné požadovat konfrontaci ze strany mužstva. Každý hráč je povinen předložit RO v průběhu konfrontace platný  občanský průkaz nebo jiný průkaz totožnosti. RO může provést konfrontaci neprodleně po skončení utkání v kabině mužstva v zájmu urychlení hry a využití ledové plochy. Pokud konfrontovaný hráč nepředloží OP nebo jiný doklad totožnosti bude ihned následovat kontumace. RO o tom provede zápis do zápisu o utkání.

 

2.8.1. Konfrontovat může kapitán mužstva pouze tři vybrané hráče soupeře z důvodu plynulosti hry a využití hracího času soutěžního utkání AHL.

 

2.9. Protesty a námitky nelze zásadně uplatňovat žádnou formou v zápise o utkání a to ani prostřednictvím rozhodčích. Námitku, která má souvislost s konkrétním utkáním je nutno odeslat doporučenou poštou nebo e-mailem organizačnímu výboru, nejpozději 1. pracovní den po utkání. Ve stejném termínu musí být námitka doložena vkladem ve výši 200,-Kč. Námitka nesplňující tato ustanovení nebude projednávána. Námitka k technickým chybám RO a časoměřiče zásadně nemůže mít vliv na dosažený výsledek!!!

 

 

3. ŘÍZENÍ A HRACÍ SYSTÉM

3.1. Celý průběh AHL řídí  „Organizační výbor turnaje“ (dále jen OVT) viz. titulní stránka.

3.2. OVT v jednotlivých rozpisech určuje mužstvům hrací termíny, rozpisy jsou zasílány e-mailem. Rozpisy jsou k dispozici na oficiální vývěsce na ZS a na internetových stránkách www:                   Termíny jsou pro všechna mužstva závazná.

 

3.2.1. Při nedostavení se mužstva bez omluvy OVT (24 hodin před utkáním) k utkání základní části i play-off se utkání automaticky kontumuje ve prospěch soupeře s výsledkem 5:0 a úhradou ledové plochy, RO a časoměřiče ve výši 100%.

3.2.2. Při avizovaném odmítnutí mužstva nastoupit v utkání play-off se automaticky kontumují výsledky zápasů dosažené v předcházejícím kole. Provinivší se mužstvo uhradí 100% nákladů za pronájem ledové plochy za kontumovaná utkání. Postupujícím se stává mužstvo v jehož prospěch byla kontumace nařízena.

 

3.3. OVT provádí jmenovité obsazení zápasů rozhodčími a časoměřičem.

 

 

3.4. AHL je rozdělena ve dvou lig.

 

3.4.1.  V první lize bude soupeřit osm účastníků. Do první ligy byla zařazena mužstva podle umístění ze základní části AHL na prvním až osmém místě v uplynulém ročníku AHL 2015 – 2016. Hrací systém jedno kolo každý s každým v první lize + jedno kolo sloučené první a druhé ligy každý s každým  +      play-off. (mužstvo v první lize odehraje v základní části celkem 20 zápasů + zápasy play-off).

 

 

3.4.2. V druhé lize bude soupeřit šest účastníků. Do druhé ligy byla zařazena mužstva, která se umístila v uplynulém ročníku AHL 2015 – 2016 na devátém až jedenáctém místě + tři nová příchozí mužstva. Hrací systém dvě kola každý s každým + jedno kolo sloučené první a druhé ligy každý s každým + play-off. ( mužstvo v druhé lize odehraje v základní části celkem 23 zápasů + zápasy play-off).

 

 

3.5. Systém play-off:

 

3.5.1. Systém play-off 1. Liga

 

Osmifinále: 1 – 8, 2 – 7, 3 – 6, 4 – 5,  se hraje na dva  zápasy.

Semifinále: nejlépe postavený po základní části – nejhůře postavený po základní

                          lépe postavený po základní části  – hůře postavený po základní části

                          se hraje na dva zápasy.

 

Zápas o třetí místo se hraje pouze na jeden zápas.

 

Finále se hraje na dva zápasy.

  

Všechny zápasy play-off se hrají na dva zápasy. V obou zápasech se sčítají získané body nikoliv skóre. V případě získání stejného počtu bodů následují po druhém zápase samostatné nájezdy po třech na každé straně. Pokud nerozhodne první série  tří samostatných nájezdů. Mění se pořadí samostatných nájezdů a následují samostatné nájezdy po jednom na každé straně do rozhodnutí ( náhlá smrt). První tři samostatné nájezdy provádí pokaždé jiný hráč téhož mužstva. V systému náhlá smrt může provádět samostatné nájezdy do rozhodnutí jeden a ten samý hráč téhož mužstva.

 

 

3.5.1. Systém play-off 2. Liga

 

Čtvrtfinále:  3 – 6, 4 – 5,  se hraje na dva  zápasy.

Semifinále:  1 – nejhůře postavený tým po základní části, 2 – hůře postavený tým po základní části                      se hraje na dva zápasy.

 

Zápas o třetí místo se hraje pouze na jeden zápas.

 

Finále se hraje na dva zápasy.

  

Všechny zápasy play-off se hrají na dva zápasy. V obou zápasech se sčítají získané body nikoliv skóre. V případě získání stejného počtu bodů následují po druhém zápase samostatné nájezdy po třech na každé straně. Pokud nerozhodne první série  tří samostatných nájezdů. Mění se pořadí samostatných nájezdů a následují samostatné nájezdy po jednom na každé straně do rozhodnutí ( náhlá smrt). První tři samostatné nájezdy provádí pokaždé jiný hráč téhož mužstva. V systému náhlá smrt může provádět samostatné nájezdy do rozhodnutí jeden a ten samý hráč téhož mužstva.

 

 

 

3.6. Pro stanovení pořadí v základní části AHL je rozhodný:

3.6.1.celkový počet bodů

 

3.6.2.celkový počet bodů ze vzájemných utkání

 

3.6.3.celkový brankový rozdíl

 

3.6.4.výše dosažených branek

 

3.7. Řešení přestupků, protestů a námitek spadá zcela do kompetence OVT. Ta bude svolána vždy v případě potřeby a bude řešit konkrétní případy. OVT má právo řešit jakýkoli přestupek dodatečně, rozumí se zejména nedostatky zjištěné na základě kontroly zápisů. OVT při udílení trestů bude postupovat dle disciplinárního řádu LH. V případě neoprávněného startu hráče, předčasného ukončení utkání či dodatečného dopsání hráče do soupisky bude mužstvo, které se proviní potrestáno kontumací výsledku. Oboustranný kontumační výsledek znamená započítání poměru branek 0:5 a body se nepřiznají nikomu.

 

3.7.1. OVT bude tvořen z  5 členů ( 3 členové za organizaci turnaje a 2 zástupci z mužstev, které se zúčastní aktuálního ročníku AHL).

Předseda: Mrázek Petr

Členové  : Štětina Roman, Janko Luděk, Zelingr Richard, Košata Miroslav

3.8. Mužstvo vedeno v zápise jako hosté má povinnost  přizpůsobit barvu svých dresů, tak aby nedocházelo k splývání barev dresů obou soupeřů.

3.9. Rozlosování AHL provede OVT dle počtu přihlášených mužstev do nového ročníku AHL.

3.10. Průběžné a závěrečné vyhodnocení bude provádět OVT na základě zápisů o utkání. Evidence hráčů, hrací statistiky a výsledky budou průběžně zpracovávány. Seznámení s tabulkou soutěže bude aktualizováno na oficiální vývěsce na  ZS a na internetových stránkách www. Vyhlášení vítěze bude provedeno po skončení závěrečného finálové utkání na ZS. Vítěz obdrží „Putovní pohár „.  Dále je hodnocen nejlepší hráč dle kanadského bodování a nejlepší gólman dle výše počtu obdržených branek v poměru na počet odchytaných utkání mužstva (nejsou započítány kontumace). Veškeré individuální hodnocení vychází dle výsledků ze základní části turnaje. Putovní pohár je vždy v držení vítězného mužstva od jeho předání do zahájení nového ročníku, odpovědnost za pohár nesou plně vedoucí vítězného mužstva. Po dobu soutěže bude Putovní pohár vystaven v restauraci na ZS Vlašim.

 

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1. Po splnění výše uvedených podmínek platných pro registraci v AHL to znamená předložení řádně vyplněné podepsané soupisky, zaplacením startovného a nebude mít finanční závazek vůči ZS Vlašim a OVT Bude mužstvo zařazeno do nové ročníku turnaje.

4.2. Níže uvedená mužstva zastoupená vedoucími mužstev svým podpisem se zavazují dodržovat tyto Propozice a jsou si vědomy postihů, které z nich vyplívají.

 

 

 

 

 

 

 

Za organizační výbor SZMV a HC Vlašim 

 

 

 

 

 

 

 

Předpokládaný termín začátku soutěže 5.9.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdělení mužstev – AHL 2016 – 2017

 

 

 

1.liga

mužstvo

liga

1

SK Vlašim

1. liga

2

SOKOL Domašín

1. liga

3

SERVUS

1. liga

4

KOHOUTI Kondrac

1. liga

5

SORI Team

1. liga

6

HC Dragouni

1. liga

7

VOSA MVS Bystřice

1. liga

8

BULDOCI

1. liga

2.liga

mužstvo

liga

9

HC CTIRAD

2. liga

10

VELTEKO

2. liga

11

HC Mimoňi

2. liga

12

Kácov

2. liga

13

Policie

2. liga

14

Sellier & Bellot

2. liga